زن...!

 

And The God Created The Woman

 و خداوند زن را آفرید

God created Woman out of the left side of man

خداوند زن را از پهلوی چپ مرد آفرید

 not from his head to be above him

نه از سر او تا بر او مسلط گردد

not from his foot to be trampled by him

نه از پای او تا لگد کوب امیال او گردد 

but from his side to be equal with him

بلکه از پهلوی او تا برابر او باشد

 and from under his arm to be supported by him

و از زیر بازوی او تا در حمایت او باشد

and from nearest to his heart

و از نزدیکترین نقطه به قلب او

to be loved by him.

تا مورد عشق او باشد 

                ترجمه و تنظیم دکتر الهی قمشه ای

 

/ 0 نظر / 7 بازدید