اینجا اسمان ابریست

اینجا اسمان ابریست انجا را نمی دانم

اینجا هوا ابریست انجا را نمی دانم

اینجا شده پاییز انجا را نمیدانم

اینجا همه رنگ است انجا را نمی دانم

اینجا دلی تنگ است انجا را نمی دانم

چگونه است که ما در این دنیا عرق می ریزیم و وضعمان این است و انها در ان سوی دنیا عرق می خورند و وضعشان ان است !!!!!!!!!!!!!! نمی دانم مشکل در نوع عرق است یا در نوع ریختن و خوردن

/ 1 نظر / 12 بازدید
مهرداد

بسیار زیبا