ملاقات با شیطان

یکی از روزهای خوب خدا شیطان را دیدم! که نشسته بر بساط صبحانه و آرام لقمه ای برمیداشت... گفتم: ظهرشده، هنوز بساط کار خود را پهن نکرده ای؟ بنی آدم نصف روز خود را بی تو گذراندهاند...  شیطان گفت: خود را بازنشسته کرده ام. پیش از موعد! گفتم: به راه عدلو انصاف بازگشته ای یا سنگ بندگی خدا به سینه می زنی؟
گفت: من دیگر آن شیطانتوانای سابق نیستم. دیدم انسانها،آنچه را من شبانه به ده ها وسوسه پنهانیانجام میدادم،روزانه به صدها دسیسه آشکارا انجام میدهند. اینان را به شیطان چهنیاز است؟
شیطان در حالی که بساط خود را برمیچید تا در کناری آرام بخوابد،زیر لب گفت:
آن روز که خداوند گفت بر آدم و نسل او سجده کن، نمیدانستم که نسلاو در زشتی و دروغ و خیانت، تا کجا میتواند فرا رود،و گرنه در برابر آدمبه سجده می رفتم و میگفتم که: همانا تو خود پدر شیاطینی ...!   

/ 0 نظر / 10 بازدید