راه راه های گورخر

از گورخری پرسیدم:
تو سفیدی راه راه سیاه داری، یا سیاهی راه راه سفید داری؟!
گورخر به جای جواب دادن پرسید:
تو خوبی فقط عادت های بد داری، یا اینکه بدی و فقط چند تا عادت خوب داری؟!
ساکتی بعضی وقت ها شلوغ میکنی، یا شیطونی بعضی وقت ها ساکت میشی؟!
ذاتا خوشحالی بعضی روزها ناراحتی، یا ذاتا افسرده ای بعضی روزها خوشحالی؟!
لباسات تمیزند فقط پیراهنت کثیفه، یا کثیفن و شلوارت تمیزه؟!
و گورخر پرسید و پرسید و پرسید، و پرسید و پرسید و بعد رفت.
دیگه هیچ وقت از گورخرها درباره راه راه هاشون چیزی نمی پرسم.

شل سیلور استاین

/ 0 نظر / 10 بازدید